BEEZ HIVES N HONEY . 2607 STATE ST . SALT LAKE CITY . UTAH